Adatkezelési tájékoztató


a weboldalon keresztül történő megrendelés során megadott adatok kezelésével kapcsolatban


Adatkezelő:1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?


2. A kezelt adatok köre és célja:

Regisztráció során megadott és bejelentkezés során megadott adatok azonosítás megrendelt termék/szolgáltatás adatai termék azonosítása/szolg. teljesítése
Technikai adat: megrendelés leadásának időpontja teljesítés
aláírási címpéldány azonosítás
működési engedély azonosítás
szállítási adatok* teljesítés, kiszállítás


Mi az adatok kezelésének jogalapja?


3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan:

 • a. az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) b) pontja, ha a megrendelést leadó fél az érintett maga (pl. természetes személy, egyéni vállalkozó, stb.)
 • b. amennyiben a megrendelésben az érintett szervezet képviselője, vagy kapcsolattartója, úgy adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdeken alapul.
 • c. a technikai adat kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
4. A b) pont szerinti jogos érdek abban ölt testet, hogy az Adatkezelőnek szüksége van az érintett kapcsolattartási adataira a szerződés teljesítése során.

5. A c) pont szerinti jogos érdek abban ölt testet, hogy az Adatkezelő később bizonyítani tudja a megrendelés leadását.

Kik az érintettek?


6. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől történő megrendelés során beazonosítható, beazonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?


7. Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?


8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 • a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
 • b. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
 • c. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • d. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
 • e. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
 • f. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

Meddig tart az adatkezelés?


9. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:

 • a. visszautasított megrendelés esetén visszautasításig,
 • b. elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylatnak minősül.
 • c. Amennyiben az Adatkezelő által üzemeltetett minőségirányítási szabályok szerint minden megrendelést meg kell őrizni a szabályozásban meghatározott határidőben, úgy ezen időpontig, jogos érdekből történik az adatkezelés.

Honnan vannak az adatok?


10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?


11. Adatközlés:

 • a. az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonsága és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. A SimplePay Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 • b. termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke az Express One Hungary Kft. (székhelye: 1239 Budapest, Európa út 12., Cg.:01-09-980899, ugyfelszolgalat@expressone.hu) számára kerül továbbításra.
 • c. számviteli, könyvvizsgálói, könyvelési tevékenység tekintetében adatfeldolgozó Kecskés Istvánné E..V. 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 26/a és Gácsér Norbert György E.V. Dunakeszi 2120, Hegyrejáró utca 20.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?


12. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 • g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 • i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?


13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?


14. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)


Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)


Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)


Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?


Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (2310 Szigetszentmiklós, Kántor u. 5.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@decorand.com, info@decorakademia.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:


 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • www: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso.

15. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez.

Tudomásul veszem, hogy bankkártyával történő fizetés esetén a(z) Decoration & Design Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5) adatkezelő által a(z) https://decorand.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, számlázási cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

I acknowledge, that in case of credit card payment the following personal data stored in the user account of Decoration & Design Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5) in the user database of https://decorand.com will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: name, e-mail, billing address, phone

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff